Izvlečki iz nacionalnega programa športa v republiki Sloveniji

4. VSEBINA IN OBSEG NACIONALNEGA PROGRAMA

4.1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov
4.1.1. Športna vzgoja predšolskih otrok
4.1.1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok

Programi na ravni lokalne skupnosti

· Zlati sonček,
· Naučimo se plavati,
· Ciciban planinec,
· športne dejavnosti, ki jih organizirajo športna društva in drugi izvajalci.


Iz javnih financ lokalne skupnosti se sofinancira:

· propagandno gradivo,
· strokovni kader,
· najem 60 ur objekta na skupino, v kateri je največ 20 otrok.4.1.2. Športna vzgoja šoloobveznih otrok
4.1.2.1. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
Programe za otroke od 6. do 15. leta.Programi na ravni lokalne skupnosti

· Zlati sonček,

· Krpan,

· Naučimo se plavati,

· drugi 80-urni programi.

Iz javnih financ se na ravni lokalne skupnosti sofinancira:

propagandno gradivo,
organizacija in izpeljava občinskih šolskih prvenstev,
strokovni kader za izvedbo 20-urnih tečajev plavanja na skupino, v kateri je največ 10 otrok, in
80-urni programi na skupino, v kateri je največ 20 otrok, objekt.

4.1.2.2. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski športProgrami od 6. do 11. leta in od 11. do 15. leta.

Izvajalci programov ("panožnih športnih šol"), ki so sofinancirani iz javnih financ, morajo izpolnjevati prostorske, kadrovske in druge zahteve za strokovno izpeljavo programa, ki jih določi nacionalna panožna športna zveza v dogovoru z Ministrstvom za šolstvo in šport in Olimpijskim komitejem Slovenije-Združenjem športnih zvez.

Programi so lahko razdeljeni v tri stopnje. Obseg treninga je odvisen od specifičnosti športne zvrsti:

1. cicibani, cicibanke 240 ur

2. mlajši dečki in deklice 240 do 400 ur

3. starejši dečki in deklice 300 do 800 ur


Iz javnih financ lokalne skupnosti se financira:

objekt,
strokovni kader,
materialne stroške programa,
meritve in spremljanje treniranosti,
nezgodno zavarovanje.

Materialni stroški tekmovanj, specialna tehnična sredstva in oprema se financirajo v celoti iz drugih virov. Sredstva bodo morale zagotoviti nacionalne panožne športne zveze in njeni člani.

4.1.2.3. Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebamiIz javnih financ se sofinancira:

strokovni kader za izvedbo 80 ur programa na skupino, v kateri je 10 otrok,
§ objekt.


4.1.3. Športna vzgoja mladine
4.1.3.1. Interesna športna vzgoja mladine
Programi za mladino od 15. do 20. leta.Iz javnih financ se na ravni lokalne skupnosti sofinancira:

strokov-ni kader za 80-urne programe na skupino, v kateri je največ 20 mladih,
§ objekt.


4.1.3.2. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski športProgrami, ki jih lahko imenujemo "panožne športne šole", se sofinancirajo, če zadostijo prostorskim, kadrovskim in drugim zahtevam za strokovno izpeljavo programa, ki jih določita Ministrstvo za šolstvo in šport in OKS -ZŠZ.

Programi so lahko razdeljeni v več stopenj. Obseg treninga je odvisen od specifičnosti športne zvrsti: 400 do 1100 ur.Na ravni lokalne skupnosti se iz javnih financ sofinancira:

objekt,
strokovni kader.


4.1.3.3. Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebamiNa ravni lokalne skupnosti se sofinancira:

strokovni kader za 80-urni program na skupino, v kateri je največ 10 mladih in
§ objekt.


4.2. Športna dejavnost študentov

4.2.1. Interesna športna dejavnost študentov

Programi na lokalni in državni ravni obsegajo:

· medfakultetna tekmovanja v izbranih športnih panogah,

· 80- urne programe v izbranih športnih panogah,

· odpravljanje plavalne nepismenosti,

· univerziado.

Sofinancira se:

strokovni kader za 80-urne programe na skupino, v kateri je največ 20 študentov in študentk,
objekt,
§ 7 dni realiziranih priprav za univerziado po merilih Ministrstva za šolstvo in šport in udeležba na univerziadi.4.3. Športna rekreacija
Programi na ravni lokalne skupnosti80 ur programa vadbe na skupino, ki šteje 20 članov in članic, v različnih športnih panogah.
Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira iz javnih financ:

najemnina objekta,
za socialno in zdravstveno ogrožene ter občane, starejše od 65 let, pa tudi strokovni kader.


4.4. Kakovostni šport

Iz javnih financ na ravni lokalne skupnosti se sofinancira :

najemnina objekta za 320 ur programa;


4.5. Vrhunski športObseg treninga je odvisen od specifičnosti športne zvrsti. Na ravni lokalne skupnosti in države se sofinancira:

· za vrhunske športnike v individualnih športnih panogah največ 1200 ur programa,

· v kolektivnih športnih panogah za ekipe, katere člani so kategorizirani vrhunski športniki, 1200 ur programa,

· pokojninsko in invalidsko zavarovanje, na ravni države skladno z Zakonom o športu,

· nezgodno zavarovanje, na ravni države skladno z Zakonom o športu,

· porodniško varstvo, na ravni države skladno z Zakonom o športu,

· osnovno zdravstveno zavarovanje, na ravni države osnovno in nadstandardno zdravstveno zavarovanje po merilih Ministrstva za šolstvo in šport,

· štipendije vrhunskim športnikom - dijakom in študentom.


4.6. Šport invalidov
Programi na ravni lokalne skupnosti - 80 ur programa na skupino, v kateri je največ 10 invalidov.Na ravni lokalne skupnosti se iz sredstev javnih financ sofinancira :

uporaba objekta in
strokovni kader.5. RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE V ŠPORTU
5.1. Izobraževanje, usposabljanje in spopolnjevanje strokovnih kadrov v športu

Program na ravni lokalne skupnosti

Iz sredstev javnih financ se sofinancira :

izobraževanje,
usposabljanje in spopolnjevanje strokovnih kadrov ter njihovo štipendiranje.

5.2. Znanstvenoraziskovalna dejavnost

5.3. Založniška dejavnost

Založniška dejavnost obsega izdajanje strokovne literature in drugih periodičnih in občasnih športnih publikacij.
Vrste publikacij:

· Periodična literatura

· revije za teoretična in praktična vprašanja športne vzgoje, športnega treniranja in rekreacije,

· znanstvene revije s področja športa,

· zborniki strokovnih in znanstvenih posvetov.

· Strokovna literatura

· temeljna strokovna dela iz osnovnih in mejnih področij športa,

· strokovna dela s področja športne vzgoje, športnega treniranja in športne rekreacije,

· učbeniki in gradiva za potrebe usposabljanja, izobraževanja in spopolnjevanja strokovnih kadrov,

· literatura, namenjena ozaveščanju in animaciji za aktivno vključevanje prebivalstva v športne dejavnosti.

· Propagandno gradivo

· Avdio in videokasete ter računalniški programi


5.4. Spremljanje pripravljenosti športnikov in svetovanje treninga

Ugotavljanje in spremljanje ravni pripravljenosti športnikov ter svetovanje pri pripravi treninga pomeni humanizacijo pri delu s športniki, pa tudi temelj uspešnosti v športu.

Dejavnosti:

· svetovanje pri vključevanju otrok v šport,

· ugotavljanje zdravstvenega statusa športnikov in svetovanje,

· ugotavljanje ravni treniranosti športnikov in spremljanje njihovega razvoja,

· razvijanje sistema priprave športnikov in svetovanje pri pripravi treninga,

· razvijanje tehnologije procesa treniranja in merilnih postopkov,

· pripravljanje strokovnih informacij in prenos tega znanja v prakso,

· spremljanje in vrednotenje psihosomatičnega stanja udeležencev v športni rekreaciji.


5.5. Velike mednarodne športne prireditve

Velike mednarodne športne prireditve, ki so opredeljene v skladu z 52. členom Zakona o športu, lahko pospešujejo motivacijo za šport, športno aktivnost in imajo promocijski učinek za šport, gospodarstvo in turizem.

5.6. Preprečevanje uporabe nedovoljenih poživil in postopkov
5.7. Športni objekti
Dejavnosti:

· Strokovne naloge na področju načrtovanja in gradnje novih ter posodobitve obstoječih športnih objektov in gospodarjenja z njimi:

· načrtovanje in urejanje prostora za športno dejavnost kot sestavni del Prostorskega plana Republike Slovenije,

· izdelava normativov, standardov in priporočil za načrtovanje, graditev, opremljanje in vzdrževanje športnih objektov,

· svetovalno delo na področju investiranja v športne objekte in njihovo opremo,

· vzpostavitev mreže športnih objektov,

· gradnja športnih objektov, primernih za vse kategorije uporabnikov,

· razvoj športnih pripomočkov in opreme,

· svetovanje in pomoč pri upravljanju športnih objektov, ki obsegata storitve na področju športa, vzdrževanje in obratovanje objekta, vzdrževanje funkcionalnega in skupnega zemljišča, varovanje bivalnega okolja in vse storitve povezane s tem.,

· vzdrževanje javnih športnih objektov.

· Za načrtovano letno gradnjo 25.000 m2 športnih objektov se bodo sredstva namenjala iz naslednjih virov:

· proračunska sredstva MŠŠ-Sektorja za šport v višini 800.000.000 SIT,

· proračunska sredstva lokalnih skupnosti za gradnjo športnega standarda v višini 1.000.000.000 SIT,

· proračunska sredstva MŠŠ za investicije v šolski športni standard,

· investicijska sredstva Fundacije za financiranje športnih organizacij,

· proračunska sredstva lokalnih skupnosti za šolski športni standard,

· drugi viri.


5.8. Informacijski sistem na področju športa
Programi na ravni lokalne skupnosti :

informacijske baze za potrebe lokalnih skupnosti
nakup tehnologije.


5.9. Mednarodna dejavnost
5.10. Delovanje društev, nacionalnih panožnih športnih zvez, zamejskih športnih zvez, občinskih športnih zvez, zavodov za šport in zavodov, povezanih s športom, Olimpijskega komiteja Slovenije-Združenja športnih zvez kot osrednje krovne športne organizacije in drugih zvez.
Športna društva kot osnovne športne organizacije se združujejo v občinske športne zveze oz. zveze na lokalni ravni in nacionalne panožne športne zveze združene v OKS-ZŠZ
Na področju športa delujejo na državni in lokalni ravni tudi zavodi in druge institucije.

Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira :

delovanje društev,
občinskih in drugih zvez ter zavodov